Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Podkarpacki Teatr Muzyczny HALKA.
Kontakt w sprawie danych prosimy kierować na adres: podkarpacki_teatr_muzyczny@rzeszow.hub.pl.
Dane przetwarzane są dla potrzeb związanych z komunikacją mailową i będą przetwarzane do ustania celu ich przechowywania oraz do celów archiwalnych. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu i będą przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zainteresowanym, których dane dotyczą przysługują prawa: a) dostępu do zgromadzonych danych osobowych (a także uzyskania kopii danych), b) zmiany danych osobowych dot. sprostowania, uzupełnień i aktualizacji, c) żądania usunięcia danych osobowych (za wyjątkiem ograniczeń związanych z koniecznością realizacji obowiązków podatkowych), d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych chyba, że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa, e) przenoszenia danych osobowych, f) sprzeciwu wobec przetwarzania, g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody), h) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie dotyczącym przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z zapisami RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.