Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Podkarpacki Teatr Muzyczny HALKA z siedzibą w Rzeszowie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenie -Podkarpacki Teatr Muzyczny HALKA w Rzeszowie.

Data publikacji strony internetowej: 10.10.2021 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Status pod względem zgodności z ustawą:
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
  – zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
  – zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  – zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji.

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików (pdf., jpg. doc.) mogą być niedostępne cyfrowo w całości ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Teatru.

 

Dostępność architektoniczna

Działalność Teatru prowadzona jest w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który mieści się przy ul. Stefana Okrzei 7.

Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się na poziomie parteru (wejście główne znajduje się przy ulicy Stefana Okrzei 7, drugie wejście mieści się od strony parkingu WDK. Jedno miejsce na tym parkingu przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych).

Na poziomie „ -1 ” mieści się toaleta dedykowana osobom z niepełnosprawnościami.
W budynku WDK nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe.
W budynku nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie całego obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM).

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 10.10.2021 roku
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Stowarzyszenia – Emilia Jakubiec-Lis
 • E-mail: teatr.halka@rzeszow.hub.pl
 • Telefon: 724 418 436

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Adres: Rynek 1
 • E-mail: umrz@erzeszow.pl
 • Telefon: 177 88 99 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.